АСОЦИАЦИЯ “АСОЦИАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА”

Обществена некомерсиална неполитическа организация, обединяваща българите и членовете на техните семейства в Руската федерация за възраждането и развитието на българската култура.

Направление и дейност на организацията (клуб):

Изследването на историческото и духовно наследство на България – от древността до наше време.

Приоритетни цели на организацията (клуб):

 1. Изучаване на историята на България и българския народ от древността до наши дни. Основни исторически етапи.
 2. Митове и легенди на България.
 3. Национални празници на България.
 4. Национален фолклор на България.
 5. Занаятчийство в България.
 6. Предоставяне на членовете на Асоциацията, организационна, информационно-аналитична, методическа и правна помощ.

Членство в организацията (клуб):

 1. Член на клуба може да бъде гражданин на Руската федерация, гражданин на Република България или член на неговото семейство, който приема уставва на организацията(клуба) и внася годишен членски внос.
 2. Основа за разглеждането на кандидат-член на клуба е негово лично изявление.
 3. Критериите за подбор са активната жизнена позиция на кандидата, интерес към изследването на историята и културата на България.

Отговорности на членовете на организацията (клуб):

 1. Съдействие съгласно действащий устав на клуба.
 2. Не разкриване на поверителна информация за дейността на клуба.
 3. Спазват разпоредбите на устава.

Офис:

Юридический/фактический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д. 16, стр. 1, ком. 45

Контакты:

Тел.: 7 934 111 88 88

e-mail: uadobc@gmail.com