Политика за обработка на лични данни
1. Общи разпоредби
Тази политика за обработка на лични данни е съставена в съответствие с изискванията на Федералния закон № 27.07.2006. №152-FZ “на лични данни” и определя процедурата за обработка на лични данни и мерки за гарантиране на безопасността на личните данни, асоциацията на асоциирането и развитието на българската култура (наричана по-долу оператора).
1.1. Операторът поставя най-важната си цел и условието за изпълнението на дейността си за зачитане на правата и свободите на дадено лице и гражданин при обработката на личните си данни, включително защитата на правата за личния живот, личната и семейната тайна.
1.2. Настоящата политика на оператора по отношение на обработката на лични данни (по-нататък – политики) се прилага за цялата информация, която операторът може да получи за посетителите на уебсайта https://uadobc.com.

2. Основни понятия, използвани в политиката
2.1. Автоматизирана обработка на лични данни – обработка на лични данни, използвайки компютърно оборудване;
2.2. Блокиране на лични данни – временно прекратяване на обработката на лични данни (освен при работа е необходима за изясняване на личните данни);
2.3. Уебсайт – набор от графични и информационни материали, както и компютърни програми и бази данни, които им предоставят достъпност в интернет на мрежовия адрес https://uadobc.com;
2.4. Информационната система за лични данни е набор от лични данни, съдържащи се в базите данни, и осигуряване на техните информационни технологии и технически средства;
2.5. Изчерпване на лични данни – действия, в резултат на което е невъзможно да се определи без използването на допълнителна информация за филиал на лични данни на конкретен потребител или други лични данни;

2.6. Обработване на лични данни – всяко действие (експлоатация) или набор от действия (операции), извършени чрез използване на инструменти за автоматизация или без използване на такива средства с лични данни, включително събиране, записване, систематизиране, натрупване, съхранение, усъвършенстване (актуализиране, промяна) , добив, използване, предаване (разпределение, предоставяне, достъп), десеткинг, блокиране, изтриване, унищожаване на лични данни;
2.7. Операторът е държавен орган, общинският орган, юридическо или индивидуално, независимо или заедно с други лица, организиращи и (или) обработват лични данни, както и определяне на целта за обработка на лични данни, съставът на личните данни, които трябва да бъдат обработени , действия (операции), извършвани с лични данни;
2.8. Лични данни – всяка информация, свързана директно или непряко към конкретен или дефиниран потребител на уебсайта https://uadobc.com;
2.9. Потребител – всеки посетител уебсайт https://uadobc.com;
2.10. Предоставяне на лични данни – действия, насочени към разкриване на лични данни на определено лице или определен кръг от лица;
2.11. Разпространение на лични данни – всички действия, насочени към разкриване на лични данни чрез неопределен диапазон на лица (прехвърляне на лични данни) или запознайте с лични данни на неограничен кръг от лица, включително публикуването на лични данни в медиите, настаняването в информацията и. Tелекомуникационни мрежи или достъп до лични данни по друг начин;
2.12. Трансгранично прехвърляне на лични данни – прехвърляне на лични данни на територията на чужда държава от органа на органа на чуждата държава, чуждестранно физическо или чуждестранно юридическо лице;
2.13. Унищожаването на лични данни е всякакви действия, в резултат на което личните данни са унищожени безвъзвратно с невъзможността за по-нататъшно възстановяване на съдържанието на лични данни в информационната система на лични данни и (или) съществени превозвачи се унищожават.

3. Операторът може да обработва следните лични данни на потребителя.
3.1. Пълно име;
3.2. Имейл адрес;
3.3. Телефонни номера;
3.4. Също така, сайтът събира и обработва разпръснати данни за посетителите (вкл. “Бисквитки”), използвайки интернет статистически услуги (Yandex Metric и Google Анализ и др.).
3.5. Посочените по-горе данни по текста на политиката се съчетават с обща концепция за лични данни.

4. Цели на обработка на лични данни
4.1. Целта на обработката на лични данни на потребителя е да информира потребителя чрез изпращане на имейли; Предоставяне на достъп до потребителя към услуги, информация и / или материали, съдържащи се на уебсайта.
4.2. Също така операторът има право да изпрати известието на потребителя до нови продукти и услуги, специални оферти и различни събития. Потребителят винаги може да откаже да получава информационни съобщения, като изпрати оператор на имейл на електронния адрес uadobc188888@gmail.com, обозначен с “отказ за новите продукти и услуги и специални оферти”.
4.3. Прекъсваните потребителски данни, събрани с помощта на интернет статистически услуги, служат за събиране на информация за действията на потребителите на сайта, подобряване на качеството на сайта и неговото съдържание.

5. Правно основание за обработка на лични данни
5.1. Операторът обработва личните данни на потребителя само ако те се пълнят и / или изпращат от потребителя самостоятелно чрез специални форми, разположени на сайта https://uadobc.com. Попълване на съответните формуляри и / или изпращате личните ви данни на оператора, потребителят изразява своето съгласие за тази политика.
5.2. Операторът обработва безлични данни за потребителя в случай, че това е разрешено в настройките на потребителския браузър (файлове с бисквитки и използването на JavaScript технология).

6. Процедура за събиране, съхранение, прехвърляне и други видове обработка на лични данни
Безопасността на личните данни, която се обработва от оператора, се предоставя чрез прилагане на правните, организационните и техническите мерки, необходими за изпълнение на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.
6.1. Операторът осигурява безопасността на личните данни и предприема всички възможни мерки, които изключват достъпа до лични данни на неупълномощени лица.
6.2. Личните данни на потребителя никога, при никакви обстоятелства, няма да бъдат прехвърляни на трети страни, с изключение на случаите, свързани с изпълнението на действащото законодателство.
6.3. В случай на откриване на неточности в лични данни, потребителят може да ги актуализира самостоятелно, като изпрати оператора на уведомлението на оператора на електронния адрес на оператора на uadobc1118888@gmail.com с бележката “Актуализиране на личните данни”.
6.4. Времето на личните данни е неограничено. Потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си за обработката на лични данни, като изпрати известието на оператора по имейл на имейл адреса на оператора на uadobc1118888@gmail.com с бележка “съгласие за обработка на лични данни.”

7. Трансграничен трансфер на лични данни
7.1. Операторът преди прилагането на трансграничен трансфер на лични данни е длъжен да се увери, че чужда държава, на територията, на която се приема, че предават лични данни, осигурява надеждна защита на правата на темите за лични данни.
7.2. Трансграничното предаване на лични данни на територията на чужди държави, които не отговарят на горепосочените изисквания, може да се извърши само ако има споразумение при писането на предмета на лични данни за трансграничното предаване на личните данни и / или изпълнението на договора, чиято страна е предмет на лични данни.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
8.1. Потребителят може да получи никакви обяснения по въпроси относно въпросите, свързани с обработката на личните си данни, като се свърже с оператора, използвайки e-mail uadobc1118888@gmail.com.
8.2. Този документ ще отразява всякакви промени в политиките за обработка на лични данни от оператора. Политиката действа за неопределено време, преди да я замени с нова версия.
8.3. Настоящата версия на политиките за свободен достъп се намира в интернет на адрес https://uadobc.com/privacy-bg.